احساس می کنم کم کم به آخرش دارم نزدیک میشم.

دلم می خواست های زیادی داشتم!!

ولی هرچه دویدم دلدادگی ها به دلزدگی رسید.

الان تازه فهمیدم در باغ سبز هم سراب بود.