خوبی کردن به بعضی ها

مثل آب دادن گل مصنوعی می ماند

فقط خودمان را خسته می کنیم

آنها بی اصل و بی ریشه اند