اعتماد کردن به بعضی ها

مانند فتح قله اورست

با دمپایی ابری می ماند!

واقعاً سخته