یک زمانی بود ، لباس رفاقت را با نخ معرفت می دوختن

امّا الان کلاً،  روش کاور منفعت کشیدن

تربیت معلم سال 1368