خدا بی نیازه... تویی که بهش نیاز داری...

به خدا عشق بورز .. از ته دل...

اینجوری خودتم آروم میشی 

 تو عاشق خدا بشو... خودش همه چی رو درست میکنه..

خدا با مرام ترین و با معرفت ترین رفیق است

خودت را معطل و مسخره

کسی و یا چیزی که عطر و یاد خدا ندارد نکن.