ای دوست من تو را حلال کردم

امّا

ببین می توانی از خدا هم حلالیت بگیری!!

 

چون بسیاری از کارهای ما عواقبش ادامه دارد

و اعمالمان در این دنیا ثبت و ضبط می شود