ای غم ،از دست تو کجا باید شدن؟

در کنج میخانه ، ما را ،تو پیدا می کنی