زندگی عمل کردن است؛

این شِکر نیست که چای را شیرین می کند؛

بلکه حرکتِ قاشق چای خوری باعث شیرینی می شود ...