به طرز مشکوکی داره خوش میگذره

نگرانم

نکنه مُردم حواسم نیست.