در سپیده دم سوم اسفند کسی متولد شد

که صدایش آرام تر از نسیم

نگاهش زیباتر از خورشید

دلش پاک تر از آسمان و قلبش زلال تر از آب

و آن خودم بودم بهانه قشنگم برای زندگی خودم

تولدم مبارک

فکر نکنی از خودم تعریف کردم ،همه ادم ها همینطوری بدنیا می آیند.

ویکتور هوگو می گوید:

تنها موجودی که مانند کبوتر به دنیا می آید و

مانند کرکس از دنیا می رود انسان است.