اگه قرار بشه

هر کسی بزرگترین دردش رو برداره و ببره پیش خدا و تحویل بده

با دیدن درد های دیگران ،


آهسته دردش رو میذاشت توی جیبش و به خونه بر میگشت


و خدا رو شکر میکرد …!

 

بدترین درد آدم نفهمی اوست

 

آدم هزاران متر زیر خط فقر باشه

اما یک میلیمتر زیر خط فهم نباشه.