امام محمد باقر علیه السلام فرموده اند:

خداوند در حمد و ستایش به چیزی برتر

از تسبیح فاطمه زهرا (س) عبادت نشده است