از دشمنت یکبار بترس

از دوستت صد بار

چارلی چاپلین