خدایا فقط تو را می خوانم و فقط از تو یاری می خواهم

دعا می کنم و بعد، بگونه ای رفتار می کنم که

گویی تمام آرزوهایم عملی شده و همه دعاهایم را مستجاب کردی