سعی کن همیشه خودت باشی

چون دیگران به اندازه کافی هستند.