آدم هایی که واقعاً محبت می کنند کمیابند

آدم هایی که قدر محبت را می دانند واقعاً نایابند