پشت یک نیسان نوشته شده بود

جاده جوانی بسیار لغزنده است

پس زنجیر تقوی ببندید