درسته یک فنجان قهوه تلخه

اما بستگی داره با کی بخوریش