از مــــــــــــــــــرگ نترسید
از این بترسیـــــــــــــــد که وقتی زنده اید
 چیـــــــــــزی درون شما بمیرد