رسیدم به جایی که

کلمه برای تشکر از تو کم آوردم

فقط میگم :

اَمرتات اتیوتی و سپنت فسرتو!!


پرتوهای اهورامزدا از دیدگان زرتشت                                                  اشا = راستی
وهومنه = منش نیک
خشتر = شهریاری
آرمئیتی = درست اندیشی
سپنت مینو = مینوی فزاینده
دئنا = دین
گو = جهان زنده
اشی = پاداش
خرتو = خرد و شعور
امرتات = جاودانگی
هئروتات = رسایی
مانثر = پیام
آثر = آتش
چستی = دانش
سروش = نیوشایی
اتیوتی = تندرستی
توشی = توش و توانایی
گوش ارون = جهان روان
گوش تشن = ساخت جهان
فسرتو = خرسندی و مژردک و آمرزش