یه جایی هست

بعد از کلی دویدن

یهو وای میستی

سرت رو می اندازی پایین و آروم می گی:

دیگه نمی تونم ادامه بدم، خسته شدم!