گاهی جمله

بله ؛ حق با شماست

یعنی برو از جلو چشمام خفه شو!