بعضی ها آنقدر ارزش ندارند که

شماره تماسشان را در گوشی موبایلت ذخیره کنی!!