مدت هاست؛از بدی های دیگران دلگیر

و از رفتنشان دلتنگ

و از ماندنشان دلشاد نمی شوم

دلم یک آلــــزایمر خفیف گرفته است...