برای تو فقط روشنایی یک کبریت بود

اما برای من.....

 

آنچه برای تو خاطره بود

برای من زندگی بود.