بخاطر داشته باشیم

اگر پُل ها ی پشت سرمان را شکستیم

 راه برگشتی نیست!!

عقل و عشق

َ