منتظر نمانید،

زمانی مناسب تر از اکنون وجود ندارد.

از همین نقطه ای که ایستاده اید و

با همین ابزار و امکاناتی که در اختیار دارید، کار را ادامه دهید.

همین طور که پیش می روید،

ابزار ها و امکانات بهتر و مناسب تر را پیدا می کنید.

ناپلئون هیل