ذهن من ایستگاهی ندارد

اما هر کسی به آن می رسد توقف می کند!!