حافظ از کجا می داند؛

که درد هجری کشیده ام که مپرس؟