جلوه بر من مفروش ای مَلک الحاج که تو

خانه می بینی و من خانه خدا می بینم