غروب پنجشنبه با دوستان نشسته بودیم

گفتم: مدینه و شب رحمت و مغفرت و شب دعای کمیل است

برای شادی روح اموات فاتحه بفرستید

با خود می گفتم آیا چند سال بعد بچه های ما

چنین لطفی را در حق ما خواهند کرد؟

فکر نکنم چون همه درگیر اینترنت هستن و دنیای مجازی و هدست