خدایا در رحمت و بخشایشت برای همه باز است

و سفره نعمت و انعامت برای همه گسترده

خدایا به هر کسی که دندان دادی نان دادی

و برای هر چشمی حجاب و پلک گذاشتی

به خیلی از ما ها که در این سفر زیارتی بیاموز

که ممکن است این آخرین سفر ما باشد!!!

خدایا نخواه که برای لبخند روی ریال غضب تو را بخریم