دوستان بر سه قسمتند گر بدانی

زبانییند و جانییند و نانی

به نانی نان بده ازدر برانش

محبت کن به دوستان زبانی

به جانی جان بده گر می توانی