یکی می گفت: آقا اینقدر نکته بین و نقطه سنج نباش

نیمه پر لیوان را نگاه کن و به لکه ها و نقطه ها گیر، نده

اما تازه فهمیده ام که

همین یک نقطه بی ارزش ما را از حُریت به خَریت می رساند.