سخت ترین زبون دنیا

زبون ِ آدم زبون نفهمه !

مرجان سرخ