مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

ز بامی که بر خواست مشکل نشیند