تجربه ام می گوید:

به کسی که تشنه نیست اگر آب تعارف کنیم

 

فردا مدعی خواهد شد

یا می خواست منو غرق کنه

و یا سم قاطی کرده بود