بدترین اتفاق برای یکنفر

از دست دادن انگیزه است

چون هیچ متحرکی بدون مُحرک ؛ حرکت نمیکند.