حال این روز های من 

حال کسی است که آرزو می کند فقط برود

نماند کدام سمتش هم اصلاً مهم نیست.