با خودم فکر می کنم

کسانی که پشت سر دوستانم بمن خبر می دهند

پشت سر من چه چیزهایی به آنها می گویند؟