پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مُردنیست.

قابل توجه آنها که هنرمند را تشیع کردن

هنر که نمرده است؟