به حرف های ما گوش می دهند،

فریاد را همه می شنوند،

هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است ...