اگرجلوی اشتباهات خود را  نگیریم،

 

آنها جلوی ما را خواهند گرفت ،