به نظر من آنچه مانع رشد ما می شود؛ رشد یک سویه ماست!!

سعی کنیم،علم،مهارت، اخلاق،شخصیت ما و... به روز باشد.

چون انسان تک بُعدی خود دشمن خود و دیگران است.

آیا کسی که می داند با کسی که نمی داند نزد خدا برابر است؟

بخصوص اگر پدر،معلم ،مدیر، رئیس،نماینده و حتی مادر باشد.