این روز ها که بازار حسین ، حسین خوب داغ است

و خیلی ها این روزها نونشون توی روغن هالیه

و در بازار محرم خیلی ها عسل می خرند به قیمت اشک مردم

بازار مداحی و موعظه و پیش نرخ آنها گرم شده

گفتیم یک یا حسین هم ما بگوییم:یا حسین

تابلو زیر سر امام حسین و غنائم جنگی و اسیران اهل بیت در

بارگاه یزید میمون باز است که 14 سال قبل آنرا نقاشی کرده ام

نه برای ریا برای تجسم مصیبت