این روز ها اگر زیادی صادق باشی

می گویند : طرف خیلی هالو است.

به درد این پُست و این کار نمی خورد.