ازبس هزینه غریق نجات دادم خسته شدم

آخرش رفتم شنا یاد گرفتم

امّا باز هم غرق در افکار تو می شوم.