نگفتمت؛

روی طناب پوسیده دیگران بند بازی نکن

بر  زمین خدا و روی پای خود بایست؟