دیشب که نمی دانستم به کدامین درد خود بگریم

کلی خندیدم

کارم از گریه گذشته به خود می خندم" حافظ"