خدایا وقتش شده یک زلزله بفرستی

درونی یا بیرونیش فرق نمی کنه

باید خیلی ها و خیلی چیزها را زیر رو کنی